Werkgroepen / Verenigingen

Inhoud

 • KWB
 • Wereld solidariteit

Parochiale werkgroepen


In de parochie zijn volgende werkgroepen actief:
 • Vormsel
 • Eerste Communie

KWB


Waar staan we voor?


KWB wil zoveel mogelijk werknemers verenigen en hen mogelijkheden tot ontmoeting aanbieden. Deze eenvoudige vorm van solidariteit is vandaag meer dan ooit noodzakelijk. Het is het KWB-antwoord op de groeiende nood aan sociaal contact.

Het sociaal-cultureel werk van KWB brengt mensen niet zomaar bijeen. Werknemers krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen, om zich te ontplooien en te vormen. KWB eensgezind daagt hen uit om zinvol en creatief bezig te zijn in hun vrije tijd. KWB vraagt de mening van werknemers en luistert aandachtig. Werknemers kunnen er zaken bijleren die niet direct met hun job te maken hebben.

KWB bouwt mee aan een rechtvaardige samenleving waarin de werknemers echt mee tellen. KWB verdedigt de bekommernissen en de belangen van de werknemers. KWB wil meer invloed uitoefenen op beslissingen in de economie en in de politiek. Samen opkomen voor een veilig verkeer, een gezond leefmilieu, inspraak en gelijke kansen in het onderwijs, een sociaal Europa, een degelijke sociale zekerheid.

De eigenheid van de KWB ligt in de combinatie van de "K", de "W" en de "B":

 • Christelijk geloven blijft voor de KWB belangrijk. De evangelische boodschap is de inspiratiebron. Ze klaagt elke vorm van onrecht en verdrukking aan. Ze roept op tot eerbied voor elke mens, tot solidariteit met de zwakkere en tot rechtvaardigheid. Het geloof en vooral de kerkelijke praktijk hebben evenwel bij heel wat mensen aan betekenis ingeboet. Vele KWB-leden en bestuursleden geven er een verschillende plaats of inhoud aan. In de zoektocht naar antwoorden op levensvragen is deze verscheidenheid een echte rijkdom. De KWB staat open voor elke werknemer die mee aan de kar wil trekken.
 • Werknemer zijn betekent dat arbeid en inkomen afhankelijk zijn van een werkgever. De woonsituatie, het onderwijs, de vrijetijdsbesteding, beleidsbeïnvloeding… hangt sterk samen met de plaats als werknemer. De KWB richt zich tot de brede groep van werknemers en is op verschillende terreinen actief en bekijkt de samenleving vanuit een werknemersbril.
 • De KWB richt zich op alle aspecten van het leven van de werknemers. Het programma is dan ook ruim van inhoud en gevarieerd.
 • De KWB maakt beweging en realiseert haar opdrachten op vier verschillende manieren. We spreken gewoonlijk van het klavertje vier:
 • Ontmoeting, ontspanning, zinvolle vrijetijdsbesteding en gemeenschapsvorming; zeg maar de "plezante" activiteiten, zoals feesten, sport, op uitstap gaan, toneel spelen, ...
 • Dienstverlening; d.w.z. door het organiseren van onderling dienstbetoon of door het verwijzen naar gespecialiseerde diensten of door de oprichting van eigen diensten, wordt tegemoet gekomen aan acute probleemsituaties.
 • Vorming (educatie en cultuur); langs de methode "zien, oordelen en handelen" werknemers doen nadenken en weerbaar maken, hen helpen zichzelf en de wereld beter tebegrijpen.
 • Vertegenwoordiging, sociale actie en maatschappelijke activering; onrechtvaardige toestanden aanklagen en proberen te veranderen. Dit kan door drukking op en vertegenwoordiging bij organisaties en instellingen die oplossingen kunnen geven aan de door de KWB gestelde problemen.

Nieuwe richtpunten (2002)


Vanuit het herbronningproces 2000-2002 werd op het Nationaal Beraad van 30 november 2002 een meer recente vertaling gemaakt en versie ter beschikking gesteld van de missie, de waarden, de visie en de opdrachtverklaring van de KWB. Dit gebeurde na een breed bevragingsproces.
 • Wij kiezen voor een beweging die van ontmoeting en sociaal contact een centrale opdracht maakt.
 • Wij kiezen voor een beweging die ziet, oordeelt en handelt.
 • Wij kiezen voor een waardenbewogen beweging.
 • Wij kiezen voor een KWB die samenwerkt met allen die ons project delen.
 • Wij willen de KWB uitbouwen tot een beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen.
 • Wij willen een geïnspireerde en een open beweging zijn.
 • Wij willen een brede sociale beweging zijn in een kleiner wordende wereld.

Wereld solidariteit


Waarom?


Overal ter wereld werken mensen keihard voor een beter leven voor zichzelf en hun gezin. Maar in het Zuiden worden die inspanningen heel wat minder beloond dan hier bij ons. Arbeiders in het Zuiden krijgen geen redelijk loon, moeten vaak in zeer slechte omstandigheden werken, kennen bittere armoede en hebben geen toegang tot gezondheidszorg of sociale zekerheid.
Aan dit onrecht wil Wereldsolidariteit structureel iets veranderen, met duurzame oplossing.

Hoe?


Door de mensen in het Zuiden alle kansen te geven om zich te organiseren, zodat ze voor hun rechten kunnen opkomen, in een vakbond, vrouwenorganisatie, jongeren- of ouderenbeweging, mutualiteit, coöperatieve ...

Samen sterk


De mensen in het Zuiden staan er niet alleen voor. Dankzij Wereldsolidariteit kunnen ze rekenen op de steun van een uitgebreid internationaal netwerk waar solidariteit écht telt. Want samen sta je sterker. En daar wordt iedereen beter van !
Wereldsolidariteit ondersteunt langetermijnplannen van een 80-tal sociale bewegingen in 34 landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Campagnes in België versterken hun werk. Menswaardig werk en sociale bescherming voor iedereen. Dat is het uiteindelijke doel.
Meer informatie : www.wereldsolidariteit.be