Allerheiligen en AllerzielenNovember

De herfst is de voorbode.

Bomen die hun vruchten loslaten. Bladeren die op de aarde vallen.

Wij, mensen, zijn eindig.

We staan allen voor de moeilijke opdracht

om te leren loslaten.

Om afscheid te leren nemen.

Chrysanten wijzen ons de weg naar het kerkhof.

Het kerkhof doet ons de dood onder ogen zien.

Morgen zijn wij het die tot de aarde terugkeren.

De grafstenen blijven ons aanspreken:

de naam van onze geliefden staat erin gebeiteld.

Geliefde overledenen blijven voor altijd in ons hart wonen.

Ach nee, het mag ons niet droevig stemmen.

Laten we aanvaarden.

Laten we elke dag dankbaar leven van de goedheid en de liefde,

van het geluk van kleine dingen.

De heiligen zijn ons voorgegaan.

Ach nee, geen supermensen, geen volmaakte wezens, geen engelen.

Heiligen zijn mensen die de weg zijn gegaan van de graankorrel.

Mensen die oor en oog hadden voor anderen,

die met grote tederheid en zorg leefden

voor hun naaste dichtbij en veraf.

Allerheiligen.

Het is uitgenodigd worden om te leven

voor de liefde en de gerechtigheid.

Het is zijn zoals een chrysant:

niet pronken met jezelf maar denken aan anderen.

Zo is het ook met Allerzielen.

Onze geliefde overledenen blijven gedenken.

Omdat ze voor ons zo kostbaar waren en dat blijven voor altijd.

Want liefde sterft niet, nooit.

Laten we tijd nemen

voor de stille, intense verbondenheid in de dagen van

Allerheiligen en Allerzielen.
 
 
Lees meer hierover onder activiteiten.
 

Nieuws uit het parochieteam


Op de vergadering van 9 oktober werd een nieuw lid voorgesteld voor het parochieteam: Lan Kartawiadi. Zij is ook voorzitster van de Indonesische katholieke gemeenschap in Antwerpen.

Zij wordt hartelijk welkom geheten.

De nieuwe campagne van Welzijnszorg wordt voorgesteld: “Iedereen beschermd tegen armoede. De campagneboodschap luidt:

·         Een inkomen boven de armoedegrens voor iedereen

·         Mensen geven waar ze recht op hebben: automatische toekenning van rechten

·         Ieders rechten realiseren door een kwalitatieve dienstverlening te organiseren

De volgende editie van “Vrijwilligers op den aperitief” gaat door op zaterdag 8 november van 10.30 uur tot 11.30 uur. Er worden afspraken gemaakt voor het versturen van de uitnodigingen.

Dit is slechts een greep uit de agendapunten van de vergadering van het parochieteam. We houden jullie verder op de hoogte.

Lintse steunactie voor missionarissen


Tussen 1 oktober en 31 oktober loopt deze actie. Vrijwilligers zullen de omslag met je bijdrage huis-aan-huis inzamelen.

In het spoor van de heilige missionaris Damiaan willen wij missionarissen steunen die werken aan het welzijn van arme mensen in arme landen.

Een van die missionarissen is priester Jean-Marie Van Damme. Hij geeft en organiseert vormingscursussen over mensenrechten in Brazilië. De situatie in Maranhão, een van de armste deelstaten van Brazilië, is schrijnend. Van de 6,5 miljoen inwoners leven er 1,7 miljoen in absolute armoede. Een groot deel van de bewoners is analfabeet. De multinationals strijken enorme winsten op maar voor de bevolking blijft weinig van die rijkdom over. De corruptie bij de overheden tiert welig. In deze realiteit organiseert priester Jean-Marie Van Damme cursussen die het bewustzijn van de arme bevolkinslagen aanscherpen met kennis over de rechten van de mens, de volksorganisatie en de sociale controle op de overheid. Hiervoor heeft hij onze financiële hulp nodig.

Een ander project van Proma dat wij willen steunen is Kitemo. De school op de foto is de lagere school van Kipanda II, ten oosten van de Congolese hoofdstad Kinshasa. Deze school, opgetrokken in stro en leem, opende haar ‘deuren’ in de jaren 1980. Zou jij je kind of kleinkind graag naar een school als deze sturen? Waarschijnlijk niet. Ouders zesduizend kilometer zuidwaarts ook niet. Daarom ijvert de lokale gemeenschap voor een duurzaam en veilig schoolgebouw. Bij Proma vond haar oproep gehoor. In samenwerking met de lokale organisatie Kitemo zet Proma haar schouders onder dit gemeenschapsproject. Met de steun van Proma koopt Kitemo bouwmaterialen en betaalt ze het vervoer ervan. Nadien wordt geïnvesteerd in de inrichting van het gebouw. De inwoners van Kipanda II brengen water en zand aan en vergoeden de werkmannen. Eens afgewerkt zal het oudercomité toezien op het onderhoud van de school.

Je kan ook een bijdrage storten op het rekeningnummer BE71 0000 1733 1169 van Proma. Vermeld 2014/40 Kitemo in de mededeling. Voor giften van 40 euro of meer op jaarbasis ontvangt je een fiscaal attest.

De kinderen van Kipanda II rekenen op ons en danken voor je bijdrage.